Castellet de Banyoles

Detalls

És un dels poblats ibèrics més importants de Catalunya, on es va trobar l\’anomenat Tresor de Tivissa. Es troba situat en un punt estratègic de control del riu Ebre, al marge esquerre, des d\’on es domina l\’anomenada cubeta de Móra. En aquest punt es va establir un poblat ibèric d\’unes 4,4 ha i s\’hi bastí un petit castell medieval. Els màrgens verticals sobre la vall del riu i els barrancs de Banyoles i de Molló fan que hi haja un únic punt d\’accés a aquesta península per l\’est. No és clar en quin moment es bastí el poblat ibèric. A partir dels materials ceràmics s’ha proposat una cronologia del segle IV aC, però podria haver existit ja al s. VI aC o abans. Es troba situat en el territori que els autors clàssics varen assignar a la tribu ibèrica dels ilercavons. El lloc respon a un enclavament de control de comerç entre la costa i l\’interior a través del riu Ebre, on els colonitzadors grecs i fenicis navegaven a la recerca de cereals, fusta i metalls. L\’arribada dels romans va portar a l\’abandonament del poblat de manera sobtada a finals del s. III aC. Posteriorment hi hagué algun tipus d\’ocupació durant el s. II aC, probablement residual.

Informació

Formulari de contacte