Castell de la Palma d'Ebre

Castell de la Palma d'Ebre

Detalls

Està situat dins del nucli urbà de la població de la Palma d’Ebre, al bell mig del nucli antic de la vila.

Es tracta de les escasses restes del castell i la presó de la vila, actualment molt fragmentades i disseminades dins l’entramat del nucli antic. L’antiga presó medieval està situada als baixos de l’actual ajuntament de la població, situat al carrer Major, 11. Es tracta d’un recinte de planta quadrada, format per murs de força amplada bastits en pedra ben desbastada disposada en filades, tot i que actualment els paraments exteriors han estat arrebossats i pintats. Presenta una única finestra rectangular emmarcada amb carreus de pedra ben desbastats, tancada per una portella de fusta reblonada que presenta una petita obertura protegida per dos barrots de ferro. A l’interior, l’espai està cobert per una volta apuntada. Al centre de la volta hi ha un petit forat rectangular. Pel que fa a les restes del castell, el tram de més envergadura conservat està situat a la part posterior de l’ajuntament, formant part d’un habitatge actual al qual s’accedeix des del carrer de Dalt. Es tracta de dos murs atalussats disposats formant cantonada, que es troben en mal estat de conservació. Estan bastits en pedra desbastada i sense treballar de diverses mides, disposada en filades més o menys regulars i amb diverses refeccions posteriors. A la cantonada s’observen alguns carreus escairats i també es conserven fragments de diversos revestiments. Actualment, la part superior d’aquesta estructura ha estat destinada a ser un terrat. Relacionada també amb les restes del castell hi ha les restes d’una torre situada al carrer del Batlle Josep Aymi, que actualment serveix de dipòsit d’aigua. Tot i que molt transformada, la torre presenta els paraments atalussats bastits en pedra desbastada i sense treballar, amb les cantonades bastides amb carreus de pedra ben escairats. Actualment, aquesta estructura presenta una coberta piramidal, amb embigat de fusta interior sostingut per un pilar quadrat central. La façana orientada al carrer presenta dues finestres rectangulars bastides en maons.

Informació

Formulari de contacte